older rolls 09 Dec 04 newer rolls

egumbo epya iigandhi iihenda johanna julius landu magano magda mary me meat meme meme aluma mwiya namibia nantinda ndjarakana nepandoj ntinda okandjugo okanona okwiiyogelo omalovu ombakumbaku ombwa omugongo omulunga ondangwa ondunda ongombe onyama oshigunda oshingulu simasiku swapo tate toivo
Copyright 1999-2014 Andy Wingo. Powered by Omafano.